Ukončenie podnikania

Čo v prípade, keď ste sa rozhodli ukončiť vaše podnikanie, pretože vás čaká niečo iné, napríklad cestovanie, nový druh podnikania v inom meste a podobne. Čo vtedy, ako sa postupuje? O danom rozhodnutí je potrené informovať písomnou formou živnostenský úrad. Následne bude v deň podania písomnosti na úrad alebo ku dňu uvedenom na žiadosti, vaša živnosť ukončená. Zásadnou informáciou v tomto prípade zostáva, že rozhodnutie nie je možné vziať späť. Ukončenie živnosti prebieha formou online alebo osobne a to návštevou príslušného okresného úradu.

ukončenie podnikania

Oznámenie o ukončení živnosti nie je náročné vyplniť, stačí zadať povinné údaje a informácie o živnostníkovi. Nie je tu stanovený žiadny poplatok. Ak živnostník obdrží rozhodnutie o ukončení živnosti, je povinný do 30 dní zrušiť registráciu na daňovom úrade ako platca dane z príjmov. Aj v tomto prípade platí možnosť osobného alebo elektronického spôsobu zrušenia. Opäť po uplynutí určitej lehoty aj v tomto prípade fyzická osoba obdrží rozhodnutie daňového úradu o zrušení registrácie. Ukončenie živnosti a daňové priznanie spolu súvisí, keďže po ukončení živnosti je nevyhnutné zrušiť registráciu na daňovom úrade, čo má za následok zrušenie povinnosti vyplňovania daňových priznaní za jednotlivé stanovené obdobie. Úkonov, ktoré s daným aktom bezprostredne súvisia je o niečo viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Fyzická osoba oznámi rozhodnutie o ukončení svojej podnikateľskej činnosti aj zdravotnej a sociálnej poisťovni.

ukončenie živnosti

Ak sa rozhodujete ukončiť vaše podnikateľské aktivity z patričných vám známych dôvodov, ktoré majú svoje opodstatnenie, urobte tak podľa platných podmienok a legislatívy v našej krajine, ktorá usmerňuje tento akt. Uistite sa, že ste na nič nezabudli a že s čistým štítom môžete začať novú etapu vášho života bez predchádzajúcich podnikateľských aktivít, ktoré pre vás už neboli smerodajné pre vaše napredovanie.